CROSSFIT CASTELLUMALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van crossFit castellum. Leden ontvangen bij inschrijving een exemplaar van de algemene voorwaarden. Zij worden geacht de voorwaarden voor ondertekening van het contract te hebben gelezen en verklaren door ondertekening de voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren.
Art. 2 Lidmaatschap
Onder het lidmaatschap wordt verstaan een overeenkomst voor onbepaalde tijd waarbij het lid kan deelnemen aan de lessen behorende bij dit betreffende lidmaatschap.
Art. 3 Kosten
lidmaatschap Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorend bij het gekozen type lidmaatschap. Het lidmaatschapsgeld wordt voldaan in maandelijkse termijnen vooruit d.m.v. automatische incasso. Deze incasso vindt plaats rond de maandwisseling. crossFit castellum. bepaalt periodiek de hoogte van de nieuwe lidmaatschapsgelden.
Art. 4 Duur en beëindiging van het lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en wordt automatisch verlengd met een periode van 1 maand tegen de dan geldende tarieven. Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd, indien het lid middels een email naar info@crossfitcastellum.com mededeelt het lidmaatschap niet te willen verlengen.
Art. 5 Tussentijdse veranderingen van het lidmaatschap
Gedurende de lidmaatschapsperiode kan een lid kiezen voor een ander lidmaatschap. Veranderingen dienen 10 dagen voor de wisseling van de maand middels een email naar info@crossfitcastellum.com te worden doorgegeven en zullen per de volgende maand worden doorgevoerd.
Art. 6 Lessen
crossFit castellum behoudt zich het recht voor om geplande lessen uit te stellen of af te lassen in verband met een officiële feestdag, een naar het oordeel van crossFit castellum te gering aantal atleten, vakantie, ziekteverzuim van de trainer, enig vorm van overmacht of andere door crossFit castellum te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
Art. 7 Gedrag van leden
Leden maken geen misbruik van de materialen of faciliteiten van crossFit castellum. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door het desbetreffende lid. Incorrect, ruw, onaangepast of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.
Art. 8 Aansprakelijkheid
Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de materialen van crossFit castellum. crossFit castellum sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar trainers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid tijdens het deelnemen aan lessen en verblijf in de accommodatie, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige materialen.
Ieder lid vrijwaart crossFit castellum voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid.
Art. 9 Overige zaken
De leden geven crossFit castellum toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen en/of individuen te gebruiken, behoudens bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt en derhalve niet aan derden worden verstrekt.
Art. 10 Fundamentals
Het is voor alle nieuwe leden verplicht de fundamentals les te volgen. Hierop wordt geen onderscheid gemaakt met leden die reeds crossfit ervaring hebben of nog helemaal geen ervaring hebben. De fundamentals les dient z.s.m na aanvang lidmaatschap gevolgd te worden.